Regulamin

 

 1. Organizatorem zajeć Szkoły Tenisa Yellow Tenis jest firma Yellow Tenis Rafał Kołodziejski NIP: 758-146-45-83, zwana dalej Yellow Tenis
 2. Regulamin jest formą umowy między zgłaszającym a Yellow Tenis.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy zajęć Yellow Tenis zobowiązani są do przestrzegania:
 • regulaminu Yellow Tenis
 • regulaminu obiektu sportowego na którym odbywają się zajęcia
 • ogólnych zasad etyki gry w tenisa
 1. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy /tenisowy/ dostosowany do warunków atmosferycznych oraz obuwie tenisowe.
 2. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut, w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze wynikające z zasad korzystania z kortów.
 3. Podstawową jednostką rozliczeniową jest jedna godzina lekcyjna zawierająca opłatę za kort oraz wynagrodzenie instruktora/trenera.
 4. Zajęcia Yellow Tenis odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany na prośbę uczestnika dokonywane są od następnego miesiąca/okresu rozliczeniowego.
 5. Zajęcia Yellow Tenis są płatne w cyklu miesięcznym, zgodnie z następującym przelicznikiem: obowiązująca stawka sezonowa za 1 godzinę pomnożona przez ilość godzin/zajęć w miesiącu.
 6. Opłaty miesięczne należy dokonywać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca zgodnie  z rachunkiem/KP wystawionym przez organizatora.
 7. Uczestnik / opiekun zobowiązuję się do terminowego regulowania płatności zgodnie z wystawionymi dokumentami.
 8. Zaplanowane zajęcia Szkoły Tenisa Yellow Tenis nie odbywają się w przypadku złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie, koszty zajęć nie są zwracane.
 9. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość  uczestnictwa w zajęciach grupy w najbliższym dogodnym, uzgodnionym terminie.
 10. W przypadku choroby uczestnika zajęć indywidualnych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość odwołania zajęć w terminie 48h od zaplanowanej godziny gry lub przełożenia zajęć na inny dzień w terminie nie krótszym niż 24h od zaplanowanej godziny gry. W terminie krótszym niż 24h od rozpoczęcia gry zgodnie z regulaminem klubu w którym odbywa się gra nie dopuszcza się żadnych zmian.
 11. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Podlegają zwrotowi opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy właściciela kortu lub prowadzącego zajęcia.
 12. Jednym z warunków uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tenisa Yellow Tenis jest uregulowanie płatności za zeszły sezon, o ile Klient korzystał z usług Szkoły Tenisa Yellow Tenis.
 13. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione w klubie tenisowym, Yellow Tenis nie ponosi odpowiedzialności.
 14. OPIEKUN ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka i nie zataja żadnych przeciwwskazań do uprawiania przez niego tenisa.
 15. Uczestnicy niepełnoletni przybywają na zajęcia i odchodzą z zajęć Yellow Tenis pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 16. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczenie w serwisach internetowych lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, półkoloniach, obozach Yellow Tenis, proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi.
 17. Yellow Tenis  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 18. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć.
 19. Szkoła Tenisa Yellow Tenis celem przygotowania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych faktura/rachunek/KP zobligowana jest posiadać następujące dane uczestnika zajęć

Imię i nazwisko /uczestnika/........................................................................................................

Adres/ulica/kod/miasto/................................................................................................................

NIP /dotyczy firm/........................................................................................................................

 

 1. Organizator prosi również o podanie do celów kontaktowych:

Numeru telefonu:........................................................................................................................

Adresu email:...............................................................................................................................

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoły tenisa Yellow Tenis  i akceptuję jego warunki.

Niniejszy regulamin obowiązuje od lutego  2016 r